Đảng ủy Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

30/09/2022 | 1131

Ngày 27/9/2022, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí Đảng ủy viên và các đồng chí Bí thư Chi bộ Đảng trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022“Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022“Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022“Về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.            

                              

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng phổ biến, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

     Thông qua Hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng. Theo chỉ đạo của Đảng ủy, sau Hội nghị này yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết là yếu tố cơ bản để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

                                Trương Thị Duyên - Văn phòng Đảng uỷ VKSND tỉnh

  


Thông tin nội bộ