CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Văn phòng tổng hợp

16/11/2017 | 342

Văn phòng tổng hợp là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Văn phòng tổng hợp là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ sau:
- Tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của ngành Kiểm sát Hưng Yên, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.
- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo của Viện kiểm sát hai cấp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

2. Về cơ cấu tổ chức 
Văn phòng tổng hợp gồm các bộ phận: Tổng hợp, Văn thư- Lưu trữ; Hành chính- quản trị; Kế toán- Tài vụ và xây dựng cơ bản; Lái xe- Phục vụ; hiện có 19 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Chuyên viên: 03 đồng chí; Cán bộ, nhân viên: 03 đồng chí; Hợp đồng dài hạn: 11 đồng chí).

- Chánh Văn phòng: đồng chí Phạm Đức Kiên

- Phó Chánh Văn phòng: đồng chí Nguyễn Kiên Cường và đồng chí Đặng Quang Thắng

3. Thông tin liên hệ

        Địa chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.
        Điện thoại: 02213.865034 (đồng chí Phạm Đức Kiên – Chánh Văn phòng).


Thông tin nội bộ