CHUYÊN MỤC / Cơ cấu tổ chức

BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KSND TỈNH HƯNG YÊN

16/11/2017 | 310

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định thành lập, là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát Hưng Yên. Ban cán sự Đảng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát Hưng Yên quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy; nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Hưng Yên để tổ chức thực hiện;
Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Hưng Yên. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;
Định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Hưng Yên theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân yêu cầu.

2. Cơ cấu tổ chức 

Ban cán sự Đảng gồm có 05 đồng chí.
Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí ­Dương Văn Cảnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ