CHUYÊN MỤC / Tin trong nước

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

25/12/2018 | 7509

Sáng ngày 22/12, tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

     Trước đó, tại phiên làm việc chiều ngày 10/12, trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án Pháp lệnh và các ý kiến phát biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có nội dung liên quan đến Luật Quy hoạch để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Sửa đổi tên gọi của Pháp lệnh là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu mở đầu phiên họp

     Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức thẩm tra chính thức và phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cơ quan soạn thảo rà soát kỹ thuật, hoàn chỉnh lại toàn bộ dự thảo Pháp lệnh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 12/2018.

     Tại phiên họp, trình bày báo cáo thẩm tra pháp lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ  ngày 01/01/2019.

     Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch cần thống nhất theo nguyên tắc đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật  có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, theo đó các pháp lệnh có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự thống nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi triển khai thi hành các quy định về quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra

     Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

     Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Thư viện.

     Cụ thể, sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng theo hướng sửa đổi tên quy hoạch để phù hợp với tên quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch do quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung về phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung

một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch 

     Sửa đổi và bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch” tại quy định trên do Pháp lệnh này quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh này.

     Sửa đổi và bổ sung khoản 3 Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan.

     Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Thư viện theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác.

     Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Quy hoạch./.

Bảo Yến - Trọng Quỳnh

(quochoi.vn)


Thông tin nội bộ