CHUYÊN MỤC / Tin trong nước

Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

07/01/2019 | 19764

Sáng ngày 04/01, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

   Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh và đại diện các Bộ, ngành có liên quan.

   Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã công bố Lệnh số 17/2018/L-CTN của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22/12/2018.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

   Theo ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch tại kỳ hợp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ 6. Để bảo đảm quy định của các Pháp lệnh có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời từ ngày 01/01/2019, ngày 22/12/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14.

Ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi họp báo

   Việc xây dựng Pháp lệnh dựa trên các quan điểm: Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

   Đồng thời, “phải đảm bảo duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật”, ông Chu Văn Yêm nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

   Cụ thể, đối với Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 02/2008/PL-UBTVQH12), quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Do đó, các nội dung quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong pháp lệnh sẽ được đổi tên, không còn nội dung quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.

   Pháp lệnh Quản lý thị trường (Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13) cũng được sửa đổi do Pháp lệnh này về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh này.

   Pháp lệnh Thư viện (Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10) được sửa đổi, bổ sung theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác do theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch nói trên sẽ không được lập riêng.

   Pháp lệnh mới còn sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo pháp lệnh số 04 năm 2012) vì theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Việc sửa đổi được thực hiện theo hướng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan.

   “Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch và triển khai thi hành Luật Quy hoạch, các Luật, Pháp lệnh sửa đổi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành cũng như tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030” - ông Lê Quang Mạnh cho biết thêm.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

- Pháp lệnh mới đã sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng liên quan đến: kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng; đất phục vụ công nghiệp quốc phòng;…

- Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 4 của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Cụ thể, điểm a được sửa thành: “a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển lực lượng Quản lý thị trường;”.

- Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh Thư viện như sau: “1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các loại hình thư viện; tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch khác có liên quan;”.

- Đối với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 34a như sau: “2. Tổ chức lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp lệnh về quy hoạch; tổ chức quản lý hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng;” và “3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng phương án xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan; quy định về công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;”.

Cẩm Thi

(kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ