CHUYÊN MỤC / Nghiên cứu, trao đổi

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

31/08/2023 | 926

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng được xem là nhiệm vụ quan trọng liên quan tới sự tồn vong của chế độ, sự hưng suy của đất nước. Đấu tranh chống tham nhũng thực chất là đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực từ trong nội bộ. Người vi phạm phần lớn là người có chức, có quyền. Vì vậy, cuộc đấu tranh này rất gay go, phức tạp. Muốn có kết quả, phải đấu tranh kiên trì và triệt để, phải phát động cho được đông đảo đảng viên và nhân dân tham gia. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.

         Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng công cuộc đấu tranh diệt trừ tham nhũng ở Việt Nam. Người nhấn mạnh: “Tham ô là kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta".  Tư tưởng của Người không những “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá”, mà còn là kim chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng.

         Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong những năm qua, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tham nhũng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội. Với vai trò là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

         Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Do vậy, đơn vị đã luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hằng năm, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Chương trình hành động số 34-CT/BCSĐ ngày 30/6/2021 của Ban cán sự Đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; Công văn số 51/CV-BCSĐ ngày 29/9/2021 của Ban cán sự Đảng về tổ chức, phổ biến, tuyên truyền, học tập theo nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính; Công văn số 75-CV/BCSĐ ngày 22/12/2021 của Ban cán sự Đảng về Phổ biến, quán triệt việc thực hiện Văn bản số 812-CV/TU ngày 16/12/2021 của Ban thưởng vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên về việc thực hiện  kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo vào ngày 18/11/2012; Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong tình hình mới”; Triển khai và thực hiện Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên số 637-KL/TU ngày 28/11/2022 “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh”.

         Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 212/CV-VKS-TTr-KT ngày 18/02/2022 yêu cầu các đơn vị hai cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành kiểm sát nhân dân, cũng như các văn bản khác có liên quan. Đồng thời xây dựng và tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm của công chức và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ” vào ngày 25/5/2022 đối với người công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

         Năm 2022, Viện KSND tỉnh Hưng Yên tiếp tục phổ biến, thực hiện Luật PCTN năm 2018, xây dựng, triển khai thực hiện Chương tình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác PCTN như: Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công,…. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, đảng viên, công chức, người lao động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm sát chặt chẽ và thường xuyên phối hợp với cơ quan tố tụng cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự liên quan đến tội phạm về tham nhũng, chức vụ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

         Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 10/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Viện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên là thành viên Ban Chỉ đạo. Để thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 11/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên về công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ với quyết tâm cao, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban cán sự đảng trong lĩnh vực được giao phụ trách các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Ban cán sự đảng phân công đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 3) làm đơn vị đầu mối trực tiếp tham mưu trực tiếp giúp việc cho đồng chí Viện trưởng, Thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, không tham nhũng tiêu cực đối với cán bộ đảng viên, công chức trong ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên; người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tập trung xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong công việc; phân công và sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế cán bộ hiện có của từng đơn vị; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc theo hướng “chọn người theo yêu cầu công việc”; đánh giá đúng khả năng công tác của mỗi cán bộ để sắp xếp, phân công, chuyển đổi vị trí công tác nhằm đào tạo, phát huy sở trường của từng cán bộ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

         Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Những đơn vị nào lãnh đạo chủ động phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm thì căn cứ tính chất mức độ, hậu quả của vi phạm được ngăn chặn, khắc phục sẽ không đánh giá vào thành tích thi đua của đơn vị. Thông qua kiểm tra, thanh tra của nếu phát hiện vi phạm sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm người phụ trách, người đứng đầu đơn vị đó; gắn kết chặt chẽ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

         Lãnh đạo đơn vị, đứng đầu là đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu đi đầu trong công tác PCTN. Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, của ngành, của địa phương và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện đối với Viện kiểm sát hai cấp. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn bằng hành động và việc làm cụ thể.

         Các đơn vị trong phạm vi trách nhiệm được giao phối hợp cùng tham mưu cho Ban  cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ngành, Ban chỉ đạo và Ban nội chính tỉnh ủy Hưng Yên như báo cáo định kỳ hàng tháng, 06 tháng, 01 năm; báo cáo chuyên đề đảm bảo nội dung và thời hạn theo yêu cầu.

          Từ sự chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo cơ quan, cùng tinh thần nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của đội ngũ Kiểm sát nhân, công chức, người lao động, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 và nhiều năm trở lại đây, trong toàn Ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên không phát hiện công chức và người lao động có hành vi vi phạm luật về phòng, chống tham nhũng; không nhận được đơn thư phản ánh của tổ chức, cá nhân nào liên quan đến hành vi tham nhũng.

         Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 cho thấy:

Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra phát hiện khởi tố 21 vụ án tham nhũng , chức vụ trên tổng số 79 bị can, trong đó có nhiều vụ án Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, điển hình như vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại một số Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; Vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại một số văn phòng đăng ký đất đai; Vụ án Lạm quyền trong khi khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Dị Sử…

        Đã truy tố 09 vụ/33 bị can, phối hợp với tòa án xét xử 09 vụ/33 bị cáo được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

         Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các  vụ việc, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án về tham nhũng được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót,  thận trọng, chặt chẽ trong việc xem xét phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra, không để xảy ra việc lạm dụng bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam; tỉ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố hình sự đạt 100%. Đã kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra; chủ động hơn trong việc ban hành và nâng cao chất lượng các bản yêu cầu điều tra, bảo đảm việc điều tra thu thập, đánh giá chứng cứ đầy đủ, toàn diện, khách quan hơn. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm việc khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, khắc phục việc hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, đặc biệt không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội về tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

        Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong giải quyết các vụ án, nhất là lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất đưa nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ vào diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Ban nội chính tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Định kỳ thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc để giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vụ án tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

        Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng. Đề ra những biện pháp thiết thực và hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức trong đơn vị có hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng (nếu có). Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong trong phát hiện, tiếp nhận, giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực tham nhũng, chức vụ tại địa phương.Thực hiện tốt Quy chế về dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết những vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chức vụ.Chủ động chỉ đạo công tác tự thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những hành vi tham nhũng, khen thưởng kịp thời cho những cá nhân phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.

       Có thể nói, trong những năm vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt cả về phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Điều đó thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm tham nhũng của toàn thể cán bộ, công chức Ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên, được dư luận đồng tình, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Văn Viện - Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên

(Nguồn: Bản tin Kiểm tra  - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên)


Thông tin nội bộ