CHUYÊN MỤC / Tin trong ngành

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động: Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành KSND

31/10/2023 | 299

     Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, những năm qua, Viện KSND huyện luôn phát huy tinh thần thi đua, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo công bằng xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Viện KSND huyện Kim Động họp giao ban công tác tuần

     Xuất phát từ tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, nhất là tính chất, quy mô và phạm vi hoạt động của tội phạm vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, Viện KSND huyện đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong huyện làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, tích cực áp dụng nhiều biện pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của ngành trước cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong đó, các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của các cấp được đơn vị triển khai quán triệt nghiêm túc, hiệu quả; tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn huyện kịp thời giải quyết những vụ việc vướng mắc, phức tạp xảy ra. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị thường xuyên coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, kiểm sát viên, gắn việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, cũng như các mặt công tác khác.

     Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên nhiều lĩnh vực đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 03 năm trở lại đây, Viện KSND huyện đã giải quyết hơn 570 vụ/tổng số gần 600 vụ đã thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, đạt tỷ lệ 95,6%. Trong đó, hàng năm đều trực tiếp kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an 17 xã, thị trấn trong huyện; trực tiếp kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 06 cuộc, đã ban hành 06 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, đồng thời ban hành 04 kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với 04 UBND xã, có văn bản tiếp thu. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, đơn vị đã giải quyết hơn 260 vụ/ 400 bị can; giải quyết 241/242 vụ thụ lý liên quan đến 389 bị can trong giai đoạn truy tố, đảm bảo việc khởi tố, truy tố đều có căn cứ, đúng luật, không để trường hợp nào bị khởi tố oan, sai. Trong việc xét xử các vụ án hình sự, Viện KSND huyện đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 232 vụ/376 bị cáo; chú trọng nâng cao năng lực và kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho đội ngũ kiểm sát viên. Thông qua việc phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức 45 phiên tòa rút kinh nghiệm; 10 phiên tòa xét xử lưu động và trực tuyến, không chỉ nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng thực hành quyền công tố tại phiên tòa của các kiểm sát viên, mà còn góp phần để các vụ án đưa ra xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội. Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, trong đó đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự và đã có văn bản tiếp thu…

     Cùng với coi trọng, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, những năm qua, Viện KSND huyện còn đẩy mạnh công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại…Từ năm 2019 đến nay, Viện KSND huyện đã kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình đối với 408 vụ/ tổng số 452 vụ thụ lý; giải quyết 17/20 vụ kinh doanh thương mại, trong đó đã ban hành 9 kiến nghị phòng ngừa, vi phạm và tổng hợp vi phạm, 8 yêu cầu xác minh đối với các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, Viện KSND huyện đã kiểm sát việc thi hành án dân sự với tổng số 1.227 việc/32,5 tỷ đồng đã giải quyết; trực tiếp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bảo theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Viện KSND huyện tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, triển khai chương trình phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; xứng đáng là lá cờ đầu góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh - chính trị địa phương.

     Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, Viện KSND huyện tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phân công, phân nhiệm cho cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đảm bảo theo phương châm “chọn người giao việc”; quan tâm công tác đào tạo, tự đào tạo, công tác tự kiểm tra, nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ kiểm sát viên, kiểm tra viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phát động các phong trào thi đua, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Đặc biệt, trong năm 2023 này, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đột phát, Viện KSND huyện tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn; số hóa hồ sơ phục vụ tổ chức một số phiên tòa có công bố dữ liệu điện tử tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp…  

     Nhờ tư duy đổi mới, sáng tạo, cùng những giải pháp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nên trong thời gian qua Viện KSND huyện luôn thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, từ đó việc giải quyết các vụ án hình sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, không có án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; không có vụ án, bị can đình chỉ điều tra vì không phạm tội; Không vụ án nào Viện kiểm sát truy tố sau đó Tòa án tuyên không phạm tội. Việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại…của Tòa án cùng cấp đã được kiểm sát chặt chẽ; công tác Thi hành án dân sự được tuân thủ đúng pháp luật. Các khâu công tác kiểm sát khác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

     Với những kết quả đã đạt được, liên tục trong 03 năm từ 2020 đến năm 2022, Viện KSND huyện đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen. Hàng năm đơn vị và nhiều cá nhân đều được Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng bằng khen, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên tặng Giấy khen trong các phong trào thi đua ngắn hạn do Ngành kiểm sát nhân dân phát động. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tập thể Lãnh đạo Viện KSND huyện, trong đó có đồng chí Viện trưởng. Với vai trò là người đứng đầu, đồng chí luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, quyết đoán trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị, nhằm đảm bảo thực hiện phương châm“Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, góp phần cùng tập thể Viện KSND huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn đơn vị, Viện KSND huyện tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong đợi./.

                                  Nguyễn Ngọc Minh - PVT VKS huyện Kim Động


Thông tin nội bộ