VKSND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

30/01/2019 | 6971

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đảng ủy VKSND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham gia học tập Nghị quyết gồm toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, người lao động thuộc Cơ quan VKSND tỉnh.

Đ/c Dương Văn Cảnh truyền đạt các văn kiện của BCH TW tại hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Dương Văn Cảnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viện Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trunng ương; Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; nghe đồng chí Đỗ Thanh Bình truyền đạt những nội dung cơ bản của Kết luận số 36 - KL/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đ/c Đỗ Thanh Bình truyền đạt văn kiện của BCH TW tại hội nghị

 Trong quá trình truyền đạt, các đồng chí Báo cáo viên đã liên hệ với thực tiễn đặc điểm tình hình của ngành Kiểm sát nói chung và của VKSND tỉnh Hưng Yên nói riêng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ kiểm sát và kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho ngành Kiểm sát, cho hai cấp kiểm sát tỉnh Hưng Yên, đồng thời quán triệt tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ảnh đồng chí Vũ Đức Hoan phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị này, đồng chí Vũ Đức Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy đã chủ trì thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng ủy VKSND tỉnh trước khi ban hành chính thức, đồng thời gợi ý cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng, gửi về Văn phòng Đảng ủy đúng thời hạn quy định./.

                                                                                                                        Văn phòng - VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ