CHUYÊN MỤC / Tin trong ngành

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân

19/09/2018 | 1317

Ngày 30/8/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 102/KH-VKSTC tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân với chủ đề: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”.

Mục đích và yêu cầu

Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 nhằm mục đích: Tăng cường nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KSND về ý nghĩa Ngày Pháp luật; khuyến khích các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND; tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Việc tổ chức phải bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực của từng đơn vị, VKSND.

Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018

- Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức khác, viên chức của VKSND về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung Ngày Pháp luật năm 2018;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tổ chức thực hiện các Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao1; các quy chế, quy định, quy trình, kỹ năng nghiệp vụ mới được ban hành trong ngành KSND nhằm triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua;

- Tăng cường tổ chức hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định mới của các đạo luật về tư pháp;

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất; thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Nghị quyết TW 4 (khóa XI và khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình thức và thời gian thực hiện

Hình thức tổ chức là lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương điển hình trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức khác, viên chức VKSND. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

1Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017; Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 28/11/2017; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018

Xem toàn văn Kế hoạch số 102/KH-VKSTC tại đây.

(theo vksndtc.gov.vn)


Thông tin nội bộ