CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên xác định trọng tâm tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/03/2021 | 110

Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng trong toàn Ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên để tham gia tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Ảnh

Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền số 01/KH-TBCĐCTTTr của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền tỉnh Hưng Yên. Ngày 05/3/2021 Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-VKS Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển truyền như sau:

1.Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới, tỉnh Hưng Yên sau gần 25 năm tái lập đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là thời điểm này dịch bệnh Covid -19 có những diễn biến phức tạp.

2. Tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó, chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

3.Tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4- Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

5- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trong tỉnh góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

6- Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

7- Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Trong không khí phần khởi thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của toàn ngành Kiểm sát Hưng Yên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực ủng hộ của nhân dân, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng  được bầu vào đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh, phồn vinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                                                                                            Hoàng Huyền - VPTH VKSND tỉnh


Thông tin nội bộ