CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VIỆN KSND TỈNH HƯNG YÊN THAM DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT TỈNH HƯNG YÊN

21/02/2022 | 679

Năm 2022, trong không khí chung của toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh Hưng Yên; ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 hiệu quả vừa đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; Hưởng ứng chủ đề phát động phong trào thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao, Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã phát động trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.

     Năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 102/QĐ-VKS kèm theo Quy chế về tổ chức, chia cụm, khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua trong ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch Phát động và tổ chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh Hưng Yên thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đ/c Nguyễn Văn Viện – Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng, Phó chủ tịch HĐTĐKT Viện KSND tỉnh Hưng Yên chứng kiến ký kết giao ước thi đua khối 1 VKSND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Viện – Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng, Phó chủ tịch HĐTĐKT Viện KSND tỉnh Hưng Yên chứng kiến Ký kết giao ước thi đua khối 2 VKSND tỉnh

     Với mục đích phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó để nâng cao vị thế của Ngành; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2022; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, đề ra các mục tiêu cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp thi đua, khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể công chức, người lao động hai cấp ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên nhằm đảm bảo vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả vừa hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên. Lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đủ điều kiện để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng hình thức cao, góp phần tạo động lực thi đua sôi nổi trong cụm, khối; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên.

Đ/c Nguyễn Văn Viện - Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng, Phó chủ tịch HĐTĐ, khen thưởng VKSND tỉnh Hưng Yên chứng kiến Cụm 1 ký kết giao ước thi đua năm 2022

Đ/c Nguyễn Văn Viện - Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng, Phó chủ tịch HĐTĐ, khen thưởng VKSND tỉnh Hưng Yên chứng kiến Cụm 2 ký kết giao ước thi đua năm 2022

Một số hình ảnh khác của Buổi lễ:

 

 

         Hoàng Huyền – VPTH Viện KSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ